Mutation - priA1::KanRMutation priA1::KanR

Mutation priA1::KanR