Mutation - gatY3201(NOTinSC)::Tn10kanMutation gatY3201(NOTinSC)::Tn10kan

Mutation gatY3201(NOTinSC)::Tn10kan