Mutation - yacC103::FLKP2(lacZ,kan,Mutation yacC103::FLKP2(lacZ,kan,

Mutation yacC103::FLKP2(lacZ,kan,